خدمات تصحیح Writing

خدمات تصحیح Writing ایرسافام:

موسسه ایرسافام با درک نیاز مخاطبان خود و ایجاد امکان برای متقاضیان برای بهبود شرایط مهارت Writing، اقدام به طراحی بسته های تصحیح Writing نموده است.

در این بسته ها، نمونه های Writing  متقاضیان به دقت و به صورت تحلیلی ارزیابی شده و نتایج به صورت نمودار های تحلیلی به آنها ارایه  می شود. همچنین برای بهبود عملکرد آنها، توصیه های ویژه ای به آنها ارایه می شود.

نمونه های Writing  برای متقاضیانی که از بسته های 10 و 20 نمونه ای استفاده  می کنند، به صورت هوشمند انتخاب شده و پس از تصحیح هر نمونه، نمونه ها یا اجزای یک Writing  قابل قبول برا ی متقاضی ارسال می گردد.


ویژگی های بسته های تصحیح Writing  ایرسافام 


بازسازی Writing          انتخاب هوشمند موضوع            مشاوره در طول دوره       تعداد نمونه           نوع بسته

           -                              -                                     30 دقیقه                            4                 بسته برنز

           √                              √                                     1 ساعت                            10                 بسته نقره ای

           √                              √                                     2 ساعت                           20                 بسته طلایی