خدمات پشتیبانی IDP

IDP Assist:

خدمات پشتیبانی موسسه IDP، با هدف کمک به متقاضیان آزمون آیلتس طراحی شده است. این خدمات توسط موسسه IDP به عنوان یکی از سهامداران IELTS ارایه شده و بهترین کیفیت را برای متقاضیان تامین می کند

انواع خدمات:

- Writing Assist

- Reading Assist

- Speaking Assist


ویژگی های خدمات IDP:

- بهره گیری از متخصصان بین المللی IELTS

- ارایه به زبان انگلیسی

- ارایه گزارش های تحلیلی کامل

- ارایه پیشنهادهای بهبود


catch error on router: Syntax Error in template "views/templates/global/footer.tpl" on line 46 "</html>" missing or misspelled literal closing tag