کارگاه تخصصی Reading: 

در این کارگاه، مدرس تلاش می کند ساختار ذهنی متقاضی را منظم کرده و او را برای مواججه با انواع سوالات، آماده سازد.  


مدت زمان: 

یک روزه، از 9:30 تا 19


کلیدواژه ها:

- بررسی تیپهای مختلف سوالات

- تکنیکهای پیشرفت در مهارت

- تکنیک های موثر پاسخگویی به سوالات

- بررسی رایج ترین اشتباهات تکنیکی 


مدرس: دکتر ایمان مافی

هزینه : 189 هزار تومان

حل برگزاری: دفتر فردوسی

کسب اطلاعات بیشتر: 02166704373

catch error on router: Syntax Error in template "views/templates/global/footer.tpl" on line 46 "</html>" missing or misspelled literal closing tag