مرکز آموزش ایـــرسافام

IRSAFAM

لیست آزمون های ماک ایرسافام ...

برای آشنایی و کسب اطلاعات بیشتر در خصوص آزمون های آزمایشی (ماک) موسسه ایرسافام  به صفحه آزمون های آزمایشی در قسمت خدمات آموزشگاه مراجعه فرمایید.

 

در حال ثبت نام در حال تکمیل در حال اتمام ظرفیت تکمیل شد
نوع آزمون مدل آزمون تاریخ محل برگزاری هزینه (ریال)
Analytical
Academic
پنجشنبه ۵ مهر ,۱۳۹۷
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
۱,۴۹۰,۰۰۰
ظرفیت تکمیل شد.
Analytical
General
پنجشنبه ۵ مهر ,۱۳۹۷
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
۱,۴۹۰,۰۰۰
ظرفیت تکمیل شد.
Assessment
Academic
پنجشنبه ۵ مهر ,۱۳۹۷
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
۸۹۰,۰۰۰
ظرفیت تکمیل شد.
Assessment
General
پنجشنبه ۵ مهر ,۱۳۹۷
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
۸۹۰,۰۰۰
ظرفیت تکمیل شد.
Assessment
Academic
یکشنبه ۸ مهر ,۱۳۹۷
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
۸۹۰,۰۰۰
ظرفیت تکمیل شد.
Assessment
General
یکشنبه ۸ مهر ,۱۳۹۷
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
۸۹۰,۰۰۰
ظرفیت تکمیل شد.
Assessment
Academic
جمعه ۱۳ مهر ,۱۳۹۷
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
۸۹۰,۰۰۰
ظرفیت تکمیل شد.
Assessment
General
جمعه ۱۳ مهر ,۱۳۹۷
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
۸۹۰,۰۰۰
ظرفیت تکمیل شد.
Assessment
Academic
یکشنبه ۱۵ مهر ,۱۳۹۷
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
۸۹۰,۰۰۰
ظرفیت تکمیل شد.
Assessment
General
یکشنبه ۱۵ مهر ,۱۳۹۷
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
۸۹۰,۰۰۰
ظرفیت تکمیل شد.
Assessment
Academic
جمعه ۲۰ مهر ,۱۳۹۷
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
۸۹۰,۰۰۰
ظرفیت تکمیل شد.
Assessment
General
جمعه ۲۰ مهر ,۱۳۹۷
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
۸۹۰,۰۰۰
ظرفیت تکمیل شد.
Analytical
Academic
یکشنبه ۲۲ مهر ,۱۳۹۷
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
۱,۴۹۰,۰۰۰
ظرفیت تکمیل شد.
Analytical
General
یکشنبه ۲۲ مهر ,۱۳۹۷
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
۱,۴۹۰,۰۰۰
ظرفیت تکمیل شد.
Assessment
Academic
پنجشنبه ۲۶ مهر ,۱۳۹۷
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
۸۹۰,۰۰۰
ظرفیت تکمیل شد.
Assessment
General
پنجشنبه ۲۶ مهر ,۱۳۹۷
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
۸۹۰,۰۰۰
ظرفیت تکمیل شد.
Analytical
Academic
جمعه ۲۷ مهر ,۱۳۹۷
ساری ( ملل اندیشه )
۲,۰۹۰,۰۰۰
Analytical
General
جمعه ۲۷ مهر ,۱۳۹۷
ساری ( ملل اندیشه )
۲,۰۹۰,۰۰۰
Assessment
Academic
جمعه ۲۷ مهر ,۱۳۹۷
ساری ( ملل اندیشه )
۱,۳۹۰,۰۰۰
Assessment
General
جمعه ۲۷ مهر ,۱۳۹۷
ساری ( ملل اندیشه )
۱,۳۹۰,۰۰۰
Analytical
Academic
یکشنبه ۲۹ مهر ,۱۳۹۷
اصفهان
۲,۰۹۰,۰۰۰
Analytical
General
یکشنبه ۲۹ مهر ,۱۳۹۷
اصفهان
۲,۰۹۰,۰۰۰
Assessment
Academic
یکشنبه ۲۹ مهر ,۱۳۹۷
اصفهان
۱,۳۹۰,۰۰۰
Assessment
General
یکشنبه ۲۹ مهر ,۱۳۹۷
اصفهان
۱,۳۹۰,۰۰۰
Analytical
Academic
پنجشنبه ۳ آبان ,۱۳۹۷
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
۲,۰۹۰,۰۰۰
ظرفیت تکمیل شد.
Analytical
General
پنجشنبه ۳ آبان ,۱۳۹۷
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
۲,۰۹۰,۰۰۰
ظرفیت تکمیل شد.
Assessment
Academic
پنجشنبه ۳ آبان ,۱۳۹۷
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
۱,۳۹۰,۰۰۰
ظرفیت تکمیل شد.
Assessment
General
پنجشنبه ۳ آبان ,۱۳۹۷
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
۱,۳۹۰,۰۰۰
ظرفیت تکمیل شد.
Assessment
Academic
پنجشنبه ۱۰ آبان ,۱۳۹۷
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
۱,۳۹۰,۰۰۰
Assessment
General
پنجشنبه ۱۰ آبان ,۱۳۹۷
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
۱,۳۹۰,۰۰۰
Assessment
Academic
جمعه ۱۱ آبان ,۱۳۹۷
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
۱,۳۹۰,۰۰۰
Assessment
General
جمعه ۱۱ آبان ,۱۳۹۷
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
۱,۳۹۰,۰۰۰
Assessment
Academic
دوشنبه ۱۴ آبان ,۱۳۹۷
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
۱,۳۹۰,۰۰۰
Assessment
General
دوشنبه ۱۴ آبان ,۱۳۹۷
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
۱,۳۹۰,۰۰۰
Assessment
Academic
یکشنبه ۲۰ آبان ,۱۳۹۷
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
۱,۳۹۰,۰۰۰
Assessment
General
یکشنبه ۲۰ آبان ,۱۳۹۷
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
۱,۳۹۰,۰۰۰
Assessment
Academic
پنجشنبه ۱ آذر ,۱۳۹۷
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
۱,۳۹۰,۰۰۰
Assessment
General
پنجشنبه ۱ آذر ,۱۳۹۷
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
۱,۳۹۰,۰۰۰
Assessment
Academic
پنجشنبه ۸ آذر ,۱۳۹۷
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
۱,۳۹۰,۰۰۰
Assessment
General
پنجشنبه ۸ آذر ,۱۳۹۷
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
۱,۳۹۰,۰۰۰