مرکز آموزش ایـــرسافام

IRSAFAM

لیست آزمون های ماک ایرسافام ...

در حال ثبت نام در حال تکمیل در حال اتمام ظرفیت تکمیل شد
نوع آزمون مدل آزمون تاریخ محل برگزاری هزینه (ریال)
Assessment
Academic
پنجشنبه ۱۰ اسفند ,۱۳۹۶
آرژانتین
۷۹۰,۰۰۰
ظرفیت تکمیل شد. info_outline
Assessment
General
پنجشنبه ۱۰ اسفند ,۱۳۹۶
آرژانتین
۷۹۰,۰۰۰
ظرفیت تکمیل شد. info_outline
Analytical
Academic
جمعه ۱۱ اسفند ,۱۳۹۶
اصفهان ماک
۱,۳۹۰,۰۰۰
Analytical
General
جمعه ۱۱ اسفند ,۱۳۹۶
اصفهان ماک
۱,۳۹۰,۰۰۰
Assessment
General
جمعه ۱۱ اسفند ,۱۳۹۶
اصفهان ماک
۷۹۰,۰۰۰
Assessment
Academic
جمعه ۱۱ اسفند ,۱۳۹۶
اصفهان ماک
۷۹۰,۰۰۰
Assessment
Academic
جمعه ۱۸ اسفند ,۱۳۹۶
آرژانتین
۷۹۰,۰۰۰
Assessment
General
جمعه ۱۸ اسفند ,۱۳۹۶
آرژانتین
۷۹۰,۰۰۰
Assessment
Academic
جمعه ۲۵ اسفند ,۱۳۹۶
آرژانتین
۷۹۰,۰۰۰
Assessment
General
جمعه ۲۵ اسفند ,۱۳۹۶
آرژانتین
۷۹۰,۰۰۰
Analytical
Academic
پنجشنبه ۲۳ فروردین ,۱۳۹۷
آرژانتین
۱,۳۹۰,۰۰۰
Analytical
General
پنجشنبه ۲۳ فروردین ,۱۳۹۷
آرژانتین
۱,۳۹۰,۰۰۰
Assessment
Academic
پنجشنبه ۲۳ فروردین ,۱۳۹۷
آرژانتین
۷۹۰,۰۰۰
Assessment
General
پنجشنبه ۲۳ فروردین ,۱۳۹۷
آرژانتین
۷۹۰,۰۰۰
Assessment
Academic
جمعه ۳۱ فروردین ,۱۳۹۷
آرژانتین
۷۹۰,۰۰۰
Assessment
General
جمعه ۳۱ فروردین ,۱۳۹۷
آرژانتین
۷۹۰,۰۰۰
Analytical
Academic
پنجشنبه ۶ اردیبهشت ,۱۳۹۷
آرژانتین
۱,۳۹۰,۰۰۰
Analytical
General
پنجشنبه ۶ اردیبهشت ,۱۳۹۷
آرژانتین
۱,۳۹۰,۰۰۰
Assessment
Academic
پنجشنبه ۶ اردیبهشت ,۱۳۹۷
آرژانتین
۷۹۰,۰۰۰
Assessment
General
پنجشنبه ۶ اردیبهشت ,۱۳۹۷
آرژانتین
۷۹۰,۰۰۰
Assessment
Academic
جمعه ۱۴ اردیبهشت ,۱۳۹۷
آرژانتین
۷۹۰,۰۰۰
Assessment
General
جمعه ۱۴ اردیبهشت ,۱۳۹۷
آرژانتین
۷۹۰,۰۰۰
Assessment
Academic
پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت ,۱۳۹۷
آرژانتین
۷۹۰,۰۰۰
Assessment
General
پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت ,۱۳۹۷
آرژانتین
۷۹۰,۰۰۰
Assessment
Academic
جمعه ۲۸ اردیبهشت ,۱۳۹۷
آرژانتین
۷۹۰,۰۰۰
Assessment
General
جمعه ۲۸ اردیبهشت ,۱۳۹۷
آرژانتین
۷۹۰,۰۰۰