مرکز آموزش ایـــرسافام

IRSAFAM

لیست آزمون های ماک ایرسافام ...

در حال ثبت نام در حال تکمیل در حال اتمام ظرفیت تکمیل شد
نوع آزمون مدل آزمون تاریخ محل برگزاری هزینه (ریال)
Analytical
Academic
جمعه ۷ اردیبهشت ,۱۳۹۷
آرژانتین
۱,۳۹۰,۰۰۰
ظرفیت تکمیل شد.
Analytical
General
جمعه ۷ اردیبهشت ,۱۳۹۷
آرژانتین
۱,۳۹۰,۰۰۰
ظرفیت تکمیل شد.
Assessment
Academic
جمعه ۷ اردیبهشت ,۱۳۹۷
آرژانتین
۷۹۰,۰۰۰
ظرفیت تکمیل شد.
Assessment
General
جمعه ۷ اردیبهشت ,۱۳۹۷
آرژانتین
۷۹۰,۰۰۰
ظرفیت تکمیل شد.
Assessment
Academic
جمعه ۱۴ اردیبهشت ,۱۳۹۷
آرژانتین
۷۹۰,۰۰۰
ظرفیت تکمیل شد.
Assessment
General
جمعه ۱۴ اردیبهشت ,۱۳۹۷
آرژانتین
۷۹۰,۰۰۰
ظرفیت تکمیل شد.
Assessment
Academic
شنبه ۱۵ اردیبهشت ,۱۳۹۷
آرژانتین
۷۹۰,۰۰۰
Assessment
General
شنبه ۱۵ اردیبهشت ,۱۳۹۷
آرژانتین
۷۹۰,۰۰۰
Assessment
Academic
پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت ,۱۳۹۷
آرژانتین
۷۹۰,۰۰۰
Assessment
General
پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت ,۱۳۹۷
آرژانتین
۷۹۰,۰۰۰
Analytical
Academic
جمعه ۲۱ اردیبهشت ,۱۳۹۷
ساری ( ملل اندیشه )
۱,۳۹۰,۰۰۰
ظرفیت تکمیل شد.
Analytical
General
جمعه ۲۱ اردیبهشت ,۱۳۹۷
ساری ( ملل اندیشه )
۱,۳۹۰,۰۰۰
ظرفیت تکمیل شد.
Assessment
Academic
جمعه ۲۱ اردیبهشت ,۱۳۹۷
ساری ( ملل اندیشه )
۷۹۰,۰۰۰
ظرفیت تکمیل شد.
Assessment
General
جمعه ۲۱ اردیبهشت ,۱۳۹۷
ساری ( ملل اندیشه )
۷۹۰,۰۰۰
ظرفیت تکمیل شد.
Analytical
Academic
جمعه ۲۸ اردیبهشت ,۱۳۹۷
اصفهان ماک
۱,۳۹۰,۰۰۰
Analytical
General
جمعه ۲۸ اردیبهشت ,۱۳۹۷
اصفهان ماک
۱,۳۹۰,۰۰۰
Assessment
Academic
جمعه ۲۸ اردیبهشت ,۱۳۹۷
آرژانتین
۷۹۰,۰۰۰
Assessment
General
جمعه ۲۸ اردیبهشت ,۱۳۹۷
آرژانتین
۷۹۰,۰۰۰
Assessment
Academic
جمعه ۲۸ اردیبهشت ,۱۳۹۷
اصفهان ماک
۷۹۰,۰۰۰
Assessment
General
جمعه ۲۸ اردیبهشت ,۱۳۹۷
اصفهان ماک
۷۹۰,۰۰۰
Assessment
Academic
پنجشنبه ۱۰ خرداد ,۱۳۹۷
آرژانتین
۷۹۰,۰۰۰
Assessment
General
پنجشنبه ۱۰ خرداد ,۱۳۹۷
آرژانتین
۷۹۰,۰۰۰
Analytical
Academic
جمعه ۱۸ خرداد ,۱۳۹۷
آرژانتین
۱,۳۹۰,۰۰۰
Analytical
General
جمعه ۱۸ خرداد ,۱۳۹۷
آرژانتین
۱,۳۹۰,۰۰۰
Assessment
Academic
جمعه ۱۸ خرداد ,۱۳۹۷
آرژانتین
۷۹۰,۰۰۰
Assessment
General
جمعه ۱۸ خرداد ,۱۳۹۷
آرژانتین
۷۹۰,۰۰۰
Assessment
Academic
جمعه ۲۵ خرداد ,۱۳۹۷
آرژانتین
۷۹۰,۰۰۰
Assessment
General
جمعه ۲۵ خرداد ,۱۳۹۷
آرژانتین
۷۹۰,۰۰۰
Assessment
Academic
پنجشنبه ۳۱ خرداد ,۱۳۹۷
آرژانتین
۷۹۰,۰۰۰
Assessment
General
پنجشنبه ۳۱ خرداد ,۱۳۹۷
آرژانتین
۷۹۰,۰۰۰