مرکز آموزش ایـــرسافام

IRSAFAM

لیست آزمون های ماک ایرسافام ...

برای آشنایی و کسب اطلاعات بیشتر در خصوص آزمون های آزمایشی (ماک) موسسه ایرسافام  به صفحه آزمون های آزمایشی در قسمت خدمات آموزشگاه مراجعه فرمایید.

 

در حال ثبت نام در حال تکمیل در حال اتمام ظرفیت تکمیل شد
نوع آزمون مدل آزمون تاریخ محل برگزاری هزینه (ریال)
Analytical
Academic
جمعه ۲۹ تیر ,۱۳۹۷
اصفهان ماک ( مرکز چلبی )
۱,۳۹۰,۰۰۰
ظرفیت تکمیل شد.
Analytical
General
جمعه ۲۹ تیر ,۱۳۹۷
اصفهان ماک ( مرکز چلبی )
۱,۳۹۰,۰۰۰
ظرفیت تکمیل شد.
Assessment
Academic
جمعه ۲۹ تیر ,۱۳۹۷
آرژانتین
۸۹۰,۰۰۰
ظرفیت تکمیل شد.
Assessment
General
جمعه ۲۹ تیر ,۱۳۹۷
آرژانتین
۸۹۰,۰۰۰
ظرفیت تکمیل شد.
Assessment
Academic
جمعه ۲۹ تیر ,۱۳۹۷
اصفهان ماک ( مرکز چلبی )
۸۹۰,۰۰۰
ظرفیت تکمیل شد.
Assessment
General
جمعه ۲۹ تیر ,۱۳۹۷
اصفهان ماک ( مرکز چلبی )
۸۹۰,۰۰۰
ظرفیت تکمیل شد.
Assessment
Academic
یکشنبه ۳۱ تیر ,۱۳۹۷
آرژانتین
۸۹۰,۰۰۰
ظرفیت تکمیل شد.
Assessment
General
یکشنبه ۳۱ تیر ,۱۳۹۷
آرژانتین
۸۹۰,۰۰۰
ظرفیت تکمیل شد.
Analytical
Academic
پنجشنبه ۴ مرداد ,۱۳۹۷
آرژانتین
۱,۳۹۰,۰۰۰
ظرفیت تکمیل شد.
Analytical
General
پنجشنبه ۴ مرداد ,۱۳۹۷
آرژانتین
۱,۳۹۰,۰۰۰
ظرفیت تکمیل شد.
Assessment
Academic
پنجشنبه ۴ مرداد ,۱۳۹۷
آرژانتین
۸۹۰,۰۰۰
ظرفیت تکمیل شد.
Assessment
General
پنجشنبه ۴ مرداد ,۱۳۹۷
آرژانتین
۸۹۰,۰۰۰
ظرفیت تکمیل شد.
Assessment
Academic
جمعه ۱۲ مرداد ,۱۳۹۷
آرژانتین
۸۹۰,۰۰۰
Assessment
General
جمعه ۱۲ مرداد ,۱۳۹۷
آرژانتین
۸۹۰,۰۰۰
Assessment
Academic
جمعه ۱۹ مرداد ,۱۳۹۷
آرژانتین
۸۹۰,۰۰۰
Assessment
General
جمعه ۱۹ مرداد ,۱۳۹۷
آرژانتین
۸۹۰,۰۰۰
Assessment
Academic
یکشنبه ۲۱ مرداد ,۱۳۹۷
آرژانتین
۸۹۰,۰۰۰
Assessment
General
یکشنبه ۲۱ مرداد ,۱۳۹۷
آرژانتین
۸۹۰,۰۰۰
Assessment
Academic
پنجشنبه ۲۵ مرداد ,۱۳۹۷
آرژانتین
۸۹۰,۰۰۰
Assessment
General
پنجشنبه ۲۵ مرداد ,۱۳۹۷
آرژانتین
۸۹۰,۰۰۰
Analytical
Academic
پنجشنبه ۱ شهریور ,۱۳۹۷
آرژانتین
۱,۳۹۰,۰۰۰
Analytical
General
پنجشنبه ۱ شهریور ,۱۳۹۷
آرژانتین
۱,۳۹۰,۰۰۰
Assessment
Academic
پنجشنبه ۱ شهریور ,۱۳۹۷
آرژانتین
۸۹۰,۰۰۰
Assessment
General
پنجشنبه ۱ شهریور ,۱۳۹۷
آرژانتین
۸۹۰,۰۰۰
Assessment
Academic
جمعه ۹ شهریور ,۱۳۹۷
آرژانتین
۸۹۰,۰۰۰
Assessment
General
جمعه ۹ شهریور ,۱۳۹۷
آرژانتین
۸۹۰,۰۰۰
Assessment
Academic
یکشنبه ۱۱ شهریور ,۱۳۹۷
آرژانتین
۸۹۰,۰۰۰
Assessment
General
یکشنبه ۱۱ شهریور ,۱۳۹۷
آرژانتین
۸۹۰,۰۰۰
Assessment
Academic
جمعه ۱۶ شهریور ,۱۳۹۷
آرژانتین
۸۹۰,۰۰۰
Assessment
General
جمعه ۱۶ شهریور ,۱۳۹۷
آرژانتین
۸۹۰,۰۰۰
Assessment
Academic
پنجشنبه ۲۲ شهریور ,۱۳۹۷
آرژانتین
۸۹۰,۰۰۰
Assessment
General
پنجشنبه ۲۲ شهریور ,۱۳۹۷
آرژانتین
۸۹۰,۰۰۰
Assessment
Academic
جمعه ۳۰ شهریور ,۱۳۹۷
آرژانتین
۸۹۰,۰۰۰
Assessment
General
جمعه ۳۰ شهریور ,۱۳۹۷
آرژانتین
۸۹۰,۰۰۰