مرکز آموزش ایـــرسافام

IRSAFAM

لیست آزمون های ماک ایرسافام ...

برای آشنایی و کسب اطلاعات بیشتر در خصوص آزمون های آزمایشی (ماک) موسسه ایرسافام  به صفحه آزمون های آزمایشی در قسمت خدمات آموزشگاه مراجعه فرمایید.

 

در حال ثبت نام در حال تکمیل در حال اتمام ظرفیت تکمیل شد
نوع آزمون مدل آزمون تاریخ محل برگزاری هزینه (ریال)
Assessment
Academic
پنجشنبه ۲۹ آذر ,۱۳۹۷
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
۱,۳۹۰,۰۰۰
ظرفیت تکمیل شد.
Assessment
General
پنجشنبه ۲۹ آذر ,۱۳۹۷
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
۱,۳۹۰,۰۰۰
ظرفیت تکمیل شد.
Analytical
Academic
جمعه ۳۰ آذر ,۱۳۹۷
ساری ( ملل اندیشه )
۲,۰۹۰,۰۰۰
ظرفیت تکمیل شد.
Analytical
General
جمعه ۳۰ آذر ,۱۳۹۷
ساری ( ملل اندیشه )
۲,۰۹۰,۰۰۰
ظرفیت تکمیل شد.
Assessment
Academic
جمعه ۳۰ آذر ,۱۳۹۷
ساری ( ملل اندیشه )
۱,۳۹۰,۰۰۰
ظرفیت تکمیل شد.
Assessment
General
جمعه ۳۰ آذر ,۱۳۹۷
ساری ( ملل اندیشه )
۱,۳۹۰,۰۰۰
ظرفیت تکمیل شد.
Assessment
Academic
یکشنبه ۲ دی ,۱۳۹۷
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
۱,۳۹۰,۰۰۰
ظرفیت تکمیل شد.
Assessment
General
یکشنبه ۲ دی ,۱۳۹۷
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
۱,۳۹۰,۰۰۰
ظرفیت تکمیل شد.
Assessment
Academic
پنجشنبه ۶ دی ,۱۳۹۷
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
۱,۳۹۰,۰۰۰
ظرفیت تکمیل شد.
Assessment
General
پنجشنبه ۶ دی ,۱۳۹۷
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
۱,۳۹۰,۰۰۰
ظرفیت تکمیل شد.
Assessment
Academic
جمعه ۷ دی ,۱۳۹۷
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
۱,۳۹۰,۰۰۰
ظرفیت تکمیل شد.
Assessment
General
جمعه ۷ دی ,۱۳۹۷
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
۱,۳۹۰,۰۰۰
ظرفیت تکمیل شد.
Assessment
Academic
شنبه ۸ دی ,۱۳۹۷
اصفهان
۱,۳۹۰,۰۰۰
ظرفیت تکمیل شد.
Assessment
General
شنبه ۸ دی ,۱۳۹۷
اصفهان
۱,۳۹۰,۰۰۰
ظرفیت تکمیل شد.
Assessment
Academic
یکشنبه ۹ دی ,۱۳۹۷
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
۱,۳۹۰,۰۰۰
Assessment
General
یکشنبه ۹ دی ,۱۳۹۷
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
۱,۳۹۰,۰۰۰
Assessment
Academic
پنجشنبه ۱۳ دی ,۱۳۹۷
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
۱,۳۹۰,۰۰۰
Assessment
General
پنجشنبه ۱۳ دی ,۱۳۹۷
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
۱,۳۹۰,۰۰۰
Assessment
Academic
شنبه ۱۵ دی ,۱۳۹۷
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
۱,۳۹۰,۰۰۰
Assessment
General
شنبه ۱۵ دی ,۱۳۹۷
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
۱,۳۹۰,۰۰۰
Assessment
Academic
دوشنبه ۱۷ دی ,۱۳۹۷
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
۱,۳۹۰,۰۰۰
Assessment
General
دوشنبه ۱۷ دی ,۱۳۹۷
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
۱,۳۹۰,۰۰۰
Assessment
Academic
دوشنبه ۱۷ دی ,۱۳۹۷
AFTERNOON MOCK TEST
۱,۳۹۰,۰۰۰
Assessment
General
دوشنبه ۱۷ دی ,۱۳۹۷
AFTERNOON MOCK TEST
۱,۳۹۰,۰۰۰
Assessment
Academic
جمعه ۲۱ دی ,۱۳۹۷
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
۱,۳۹۰,۰۰۰
Assessment
General
جمعه ۲۱ دی ,۱۳۹۷
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
۱,۳۹۰,۰۰۰
Assessment
Academic
یکشنبه ۲۳ دی ,۱۳۹۷
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
۱,۳۹۰,۰۰۰
Assessment
General
یکشنبه ۲۳ دی ,۱۳۹۷
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
۱,۳۹۰,۰۰۰
Assessment
Academic
یکشنبه ۲۳ دی ,۱۳۹۷
AFTERNOON MOCK TEST
۱,۳۹۰,۰۰۰
Assessment
General
یکشنبه ۲۳ دی ,۱۳۹۷
AFTERNOON MOCK TEST
۱,۳۹۰,۰۰۰
Analytical
Academic
جمعه ۲۸ دی ,۱۳۹۷
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
۲,۰۹۰,۰۰۰
Analytical
General
جمعه ۲۸ دی ,۱۳۹۷
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
۲,۰۹۰,۰۰۰
ظرفیت تکمیل شد.
Assessment
Academic
یکشنبه ۳۰ دی ,۱۳۹۷
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
۱,۳۹۰,۰۰۰
Assessment
General
یکشنبه ۳۰ دی ,۱۳۹۷
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
۱,۳۹۰,۰۰۰
Assessment
Academic
پنجشنبه ۴ بهمن ,۱۳۹۷
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
۱,۳۹۰,۰۰۰
Assessment
General
پنجشنبه ۴ بهمن ,۱۳۹۷
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
۱,۳۹۰,۰۰۰
Assessment
Academic
جمعه ۵ بهمن ,۱۳۹۷
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
۱,۳۹۰,۰۰۰
Assessment
General
جمعه ۵ بهمن ,۱۳۹۷
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
۱,۳۹۰,۰۰۰
Assessment
Academic
یکشنبه ۷ بهمن ,۱۳۹۷
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
۱,۳۹۰,۰۰۰
Assessment
General
یکشنبه ۷ بهمن ,۱۳۹۷
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
۱,۳۹۰,۰۰۰
Assessment
Academic
یکشنبه ۷ بهمن ,۱۳۹۷
AFTERNOON MOCK TEST
۱,۳۹۰,۰۰۰
Assessment
General
یکشنبه ۷ بهمن ,۱۳۹۷
AFTERNOON MOCK TEST
۱,۳۹۰,۰۰۰
Assessment
Academic
پنجشنبه ۱۱ بهمن ,۱۳۹۷
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
۱,۳۹۰,۰۰۰
Assessment
General
پنجشنبه ۱۱ بهمن ,۱۳۹۷
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
۱,۳۹۰,۰۰۰
Assessment
Academic
جمعه ۱۲ بهمن ,۱۳۹۷
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
۱,۳۹۰,۰۰۰
Assessment
General
جمعه ۱۲ بهمن ,۱۳۹۷
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
۱,۳۹۰,۰۰۰
Assessment
Academic
شنبه ۱۳ بهمن ,۱۳۹۷
اصفهان
۱,۳۹۰,۰۰۰
Assessment
General
شنبه ۱۳ بهمن ,۱۳۹۷
اصفهان
۱,۳۹۰,۰۰۰
Assessment
Academic
سه‌شنبه ۱۶ بهمن ,۱۳۹۷
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
۱,۳۹۰,۰۰۰
Assessment
General
سه‌شنبه ۱۶ بهمن ,۱۳۹۷
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
۱,۳۹۰,۰۰۰
Assessment
General
سه‌شنبه ۱۶ بهمن ,۱۳۹۷
AFTERNOON MOCK TEST
۱,۳۹۰,۰۰۰
Assessment
Academic
سه‌شنبه ۱۶ بهمن ,۱۳۹۷
AFTERNOON MOCK TEST
۱,۳۹۰,۰۰۰
Assessment
Academic
جمعه ۱۹ بهمن ,۱۳۹۷
ساری ( ملل اندیشه )
۱,۳۹۰,۰۰۰
Assessment
General
جمعه ۱۹ بهمن ,۱۳۹۷
ساری ( ملل اندیشه )
۱,۳۹۰,۰۰۰
Assessment
Academic
جمعه ۲۶ بهمن ,۱۳۹۷
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
۱,۳۹۰,۰۰۰
Assessment
General
جمعه ۲۶ بهمن ,۱۳۹۷
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
۱,۳۹۰,۰۰۰
Assessment
Academic
یکشنبه ۲۸ بهمن ,۱۳۹۷
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
۱,۳۹۰,۰۰۰
Assessment
General
یکشنبه ۲۸ بهمن ,۱۳۹۷
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
۱,۳۹۰,۰۰۰
Assessment
Academic
یکشنبه ۲۸ بهمن ,۱۳۹۷
AFTERNOON MOCK TEST
۱,۳۹۰,۰۰۰
Assessment
General
یکشنبه ۲۸ بهمن ,۱۳۹۷
AFTERNOON MOCK TEST
۱,۳۹۰,۰۰۰
Assessment
Academic
پنجشنبه ۲ اسفند ,۱۳۹۷
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
۱,۳۹۰,۰۰۰
Assessment
General
پنجشنبه ۲ اسفند ,۱۳۹۷
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
۱,۳۹۰,۰۰۰
Assessment
Academic
جمعه ۳ اسفند ,۱۳۹۷
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
۱,۳۹۰,۰۰۰
Assessment
General
جمعه ۳ اسفند ,۱۳۹۷
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
۱,۳۹۰,۰۰۰
Assessment
Academic
یکشنبه ۵ اسفند ,۱۳۹۷
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
۱,۳۹۰,۰۰۰
Assessment
General
یکشنبه ۵ اسفند ,۱۳۹۷
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
۱,۳۹۰,۰۰۰
Assessment
Academic
یکشنبه ۵ اسفند ,۱۳۹۷
AFTERNOON MOCK TEST
۱,۳۹۰,۰۰۰
Assessment
General
یکشنبه ۵ اسفند ,۱۳۹۷
AFTERNOON MOCK TEST
۱,۳۹۰,۰۰۰
Assessment
Academic
پنجشنبه ۹ اسفند ,۱۳۹۷
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
۱,۳۹۰,۰۰۰
Assessment
General
پنجشنبه ۹ اسفند ,۱۳۹۷
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
۱,۳۹۰,۰۰۰
Assessment
Academic
شنبه ۱۱ اسفند ,۱۳۹۷
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
۱,۳۹۰,۰۰۰
Assessment
General
شنبه ۱۱ اسفند ,۱۳۹۷
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
۱,۳۹۰,۰۰۰
Assessment
Academic
دوشنبه ۱۳ اسفند ,۱۳۹۷
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
۱,۳۹۰,۰۰۰
Assessment
General
دوشنبه ۱۳ اسفند ,۱۳۹۷
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
۱,۳۹۰,۰۰۰
Assessment
Academic
دوشنبه ۱۳ اسفند ,۱۳۹۷
AFTERNOON MOCK TEST
۱,۳۹۰,۰۰۰
Assessment
General
دوشنبه ۱۳ اسفند ,۱۳۹۷
AFTERNOON MOCK TEST
۱,۳۹۰,۰۰۰
Assessment
Academic
جمعه ۱۷ اسفند ,۱۳۹۷
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
۱,۳۹۰,۰۰۰
Assessment
General
جمعه ۱۷ اسفند ,۱۳۹۷
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
۱,۳۹۰,۰۰۰
Assessment
Academic
یکشنبه ۱۹ اسفند ,۱۳۹۷
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
۱,۳۹۰,۰۰۰
Assessment
General
یکشنبه ۱۹ اسفند ,۱۳۹۷
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
۱,۳۹۰,۰۰۰
Assessment
Academic
جمعه ۲۴ اسفند ,۱۳۹۷
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
۱,۳۹۰,۰۰۰
Assessment
General
جمعه ۲۴ اسفند ,۱۳۹۷
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
۱,۳۹۰,۰۰۰