موسسه فرهنگی ایرسافام، تعیین سطح رایگــان

irsafam.com حساب کاربری

مرکز آموزش ایرسافام با توجه به اهمیت تعیین سطح زبان آموزان و ارایه راهنمایی صحیح، به موقع و متناسب با نیاز مخاطبین، آزمون های تعیین سطح خود را در قالب آزمون کتبی، آزمون شفاهی و مشاوره برگزار می نماید.

چنانچه شما برای برنامه ریزی و شناخت سطح واقعی زبان انگلیسی خود مصمم هستید، آزمون های رایگان تعیین سطح را از دست ندهید. 


تاریخ برگزاری ساعت شروع محل برگزاری مصاحبه کننده
یکشنبه 4 اسفند ,1398
17:00:00
رشت ( ایرسافام رشت )
تعیین نشده
دوشنبه 5 اسفند ,1398
17:30:00
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
تعیین نشده
سه‌شنبه 6 اسفند ,1398
14:00:00
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
تعیین نشده
چهارشنبه 7 اسفند ,1398
17:00:00
رشت ( ایرسافام رشت )
تعیین نشده
پنجشنبه 8 اسفند ,1398
09:30:00
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
تعیین نشده
دوشنبه 12 اسفند ,1398
17:30:00
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
تعیین نشده
سه‌شنبه 13 اسفند ,1398
14:00:00
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
تعیین نشده
پنجشنبه 15 اسفند ,1398
09:30:00
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
تعیین نشده
دوشنبه 19 اسفند ,1398
17:30:00
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
تعیین نشده
سه‌شنبه 20 اسفند ,1398
14:00:00
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
تعیین نشده
پنجشنبه 22 اسفند ,1398
09:30:00
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
تعیین نشده
دوشنبه 26 اسفند ,1398
09:30:00
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
تعیین نشده
دوشنبه 26 اسفند ,1398
17:30:00
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
تعیین نشده