مرکز آموزش ایـــرسافام

IRSAFAM

خدمات تصحیح Writing

خدمات تصحیح Writing ایرسافام:

موسسه ایرسافام با درک نیاز مخاطبان خود و ایجاد امکان برای متقاضیان برای بهبود شرایط مهارت Writing، اقدام به طراحی بسته های تصحیح Writing نموده است.

در این بسته ها، نمونه های Writing  متقاضیان به دقت و به صورت تحلیلی ارزیابی شده و نتایج به صورت نمودار های تحلیلی به آنها ارایه  می شود. همچنین برای بهبود عملکرد آنها، توصیه های ویژه ای به آنها ارایه می شود.ویژگی های بسته های تصحیح Writing  ایرسافام 


بازسازی Writing          انتخاب هوشمند موضوع            مشاوره در طول دوره       تعداد نمونه          

                                          √                                    30 دقیقه                     4